هزینه های ثبت نام

ردیف

نوع ثبت نام

شروع زمان ثبت نام

اتمام زمان ثبت نام

مبلغ (ریال)

۱

اعضا هیات علمی مقاله اول

۱۳۹۸-۱۰-۰۱

۱۳۹۸-۱۱-۱۵

۲,۸۰۰,۰۰۰

۲

اعضا هیات علمی مقاله دوم به بعد

۱۳۹۸-۱۰-۰۱

۱۳۹۸-۱۱-۱۵

۲,۴۰۰,۰۰۰

۳

دانشجویی مقاله اول

۱۳۹۸-۱۰-۰۱

۱۳۹۸-۱۱-۱۵

۲,۰۰۰,۰۰۰

۴

دانشجویی مقاله دوم به بعد

۱۳۹۸-۱۰-۰۱

۱۳۹۸-۱۱-۱۵

۱,۸۰۰,۰۰۰

۵

شرکت کنندگان آزاد

۱۳۹۸-۱۰-۰۱

۱۳۹۸-۱۱-۱۵

۱,۸۰۰,۰۰۰

۶

اعضا هیات علمی دارای مقاله با تاخیر

۱۳۹۸-۱۱-۱۶

۱۳۹۸-۱۱-۲۰

۳,۴۰۰,۰۰۰

۷

دانشجویی دارای مقاله با تاخیر

۱۳۹۸-۱۱-۱۶

۱۳۹۸-۱۱-۲۰

۲,۴۰۰,۰۰۰

 

خواهشمند است جهت ثبت نام در کنفرانس ابتدا هزینه ثبت نام را به شماره حساب ۲۲۵۱۰۸۵۵۵۵ بانک تجارت بنام جهاددانشگاهی استان کرمان واریز نموده و پس از اسکن نمودن فیش واریزی برای ثبت نام از داخل کارتابل خود اقدام فرمایید