محور ها

۱٫ طراحي لرزه ای مبتنی بر عملكرد سازهها

۲٫ روشهای بهسازی و مقاومسازی سازهها

۳٫ بهينهسازی لرزهای سازهها

۴٫ مدلسازي و تحليلديناميكی سازهها

۵٫ کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی زلزله

۶٫ عيب‎‎يابی لرزهای سازهها

۷٫ كنترل لرزهای سازهها

۸٫ تحليل قابليت اطمينان لرزهای سازهها

۹٫ اندرکنش خاک و سازه – اندرکنش آب و سازه

۱۰٫ اثر زلزله بر سازه های بنايی

۱۱٫ اثر زلزله بر سازه های ويژه : سازه های فضاکار، پلها ، مخازن ، سازه های بلند و…

۱۲٫ ارزيابي و مديريت خطرپذيری لرزه‌ای

۱۳٫ اثربخشی آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقاوم‌سازی و ايمنی سازه‌ها

۱۴٫ آسيب‌پذيری و بهسازی شريان‌های حياتی

۱۵٫ بازآفرینی شهری

۱۶٫ ارائه تجربیات مدیریتی و اجرایی زلزله های کشور