تاریخ های مهم

           

تاريخ

رويداد

۲۰ آذر ۱۳۹۸

آخرين مهلت ارسال چکیده مبسوط

۳۰ آذر ۱۳۹۸

اعلام داوري چکیده مقالات

۲۰ دی ۱۳۹۸

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات

 1 بهمن ۱۳۹۸

اعلام داوري اصل مقالات

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

آخرين مهلت ثبت نام

۶ اسفند ۱۳۹۸

تاريخ برگزاري کنفرانس